Naevius

První římský dramatik a epický poetik. 


Římský epický a dramatický básník Gnaeus Naevius se narodil pravděpodobně někdy kolem roku 270 před n.l. v Kampánii. Později bojoval v první punské válce proti Kartágu. Někdy kolem roku 235 před n.se usadil v Římě a začal se věnovat psaní básní a divadelních her. Byl poměrně neohrožené povahy, a snad právě proto si jako první významný básník dovolil satiricky vystoupit proti tehdejším vlivným osobnostem, z nichž nejvýznamnější byla mocná plebejská rodina Metellů. Někdy kolem roku 204 před n.l. trpělivost oligarchů vypršela, básníka uvrhli do vězení, odkud se dostal až na zásah tribuna lidu. Přesto ale zřejmě musel odejít z Říma do vyhnanství do Utiky. Tam také roku 201 (?) před n.l. umírá. 

NaeviusSvé první básnické kroky dělal Naevius na základě staré řecké tragédie. Později se do jisté míry z řeckého vlivu osamostatnil, byť opravdu jen částečně. Známe tituly sedmi z jeho tragédií (například Trojský kůň a Danae) a disponujeme malým počtem zlomků, takže úplnou představu o Naeviově díle si udělat nemůžeme. Jistě je však to, že začal zpracovávat i římské dějiny a z nich tvořit i zcela nová díla. Stvořil tak římské historické drama, které většinou pojednávalo o osudech králů a vojevůdců římských. Příkladem budiž drama o Romulově mládí Romulus

Naevius napsal rovněž ne méně než třicítku komedií. Byla to většinou dosti volná zpracování veseloher řeckých, do nichž Naevius vkládal i své četné nápady - většinou právě útoky na přední muže Říma a tehdejší politické a společenské poměry. Naevius jako asi první rovněž skloubil dvě řecké komedie v jednu římskou... 

V pokročilém věku se začal věnovat i psaní epické poezie. Složil historický epos Bellum Poenicum (Punská válka) vyprávějící průběh první punské války. Z dochovaných zlomků se dá soudit, že báseň byla v podstatě ne zcela dokonale zveršovanou prózou. 

Básníkovi se dostalo poměrně velkého vlivu. Ten sahal dokonce až na generaci Vergiliovu, který sám z Naevia v některých sekvencích vycházel. Rovněž Horatius zanechal zprávu, že básníkova díla se ještě v jeho době hojně čtou. Jeho čtenost po generaci velikánů hodně opadla, ale stejně je Naeviův vliv na vývoj římské poezie značný.