Augustovo fórum

Augustovo fórum, další z velkých veřejných prostor antického Říma


Podle téhož schema vzniklo o padesát let později Foro di Augusto, zaujímající téměř stejnou plochu na východ od Caesarova fóra, severně od fóra Trajánova pod městskou čtvrtí Suburra. Od té bylo na ochranu proti požárům, které tam neustále propukaly, odděleno vysokou obvo-dovou zdí. O jeho stavbě Augustus rozhodl r. 42 př. Kr. v předvečer bitvy u Philippi s Caesarovými vrahy Brutem a Cassiem. Strana vchodu vedle Caesarova fóra, jakož i celá přední část náměstí a podloubí se nyní nacházejí pod Via dei Fori Imperali. Chrám di Marte Ultore, postavený z carrarského mramoru, se skládal z kobky na vysokém pódiu, obloženém mramorem, na které se vystupovalo po schodišti, které má ve středu oltář a na okrajích dvě fontány. Pódium mělo v průčelí osm korintských sloupů, vysokých přes 17 m a dalších osm po delších stranách, zatímco zadní strana byla bez sloupů. Uvnitř kobky bylo sedm sloupů ve dvou řadách podél stěn a vzadu apsida se sochami Marta, Venuše s Érotem a Fortuny. V chrámové celle byl chován Caesarův meč a od Parthů navrácené insignie Crassových legií.Zbytky fóra dnes

Oběma novými fóry dostalo se monumentálnímu vládnímu římskému centru náležitého rozšíření. Další následovalo, když císař Vespasián v letech 71-75 po svém triumfu v židovské válce dal nedaleko Augustova fóra postavit chrám zasvěcený míru - della Pace di Vespasiano, v němž uložil po-svátné předměty z jeruzalémského chrámu. Když pak Domitian na zbývající volném místě (120 x 45 m) mezi Augustovým fórem a Chrámem míru založil nové fórum, zvané Foro di Nerva nebo též pro jeho spojovací funkci obou náměstí Foro Transitorio, vznikl tak sourodý kom-plex. Přesto Trajan v letech 106 - 113 připojil ještě jedno fórum, jehož stavbu svěřil proslulému architektu Apollodoru z Damašku. Protože nebyla k dispozici dostatečně velká plocha, byl dokonce snesen pahorek, spojující Kapitol s Quirinalem a zbořeny různé budovy a památníky.

Trajánovo fórum bylo poslední, ale také nejvelkolepější a nejpůsobivější ze všech císařských fór. Při rozměrech 300 x 185 m tvořilo jako obvykle pravoúhlé náměstí, lemované po obou delších stranách podloubím, uprostřed s velkými půlkruhovými exedrami, zatímco hlavním vstupem na fórum byl triumfální oblouk se třemi průchody. Na protější straně v pozadí místo tradičního chrámu tyčila se působivá bazilika Ulpia o pěti lodích se dvěma apsidami. Byla to největší bazilika všech dob, 170 m dlouhá a 60 m široká, nazvaná podle jednoho z císařských rodů. Po stranách na ni navazovaly dvě symetricky uspořádané budovy s knihovnami, obsahu-jícími nejvýznamnější díla řecké a latinské literatury. Mezi knihovnami na malém dvoře tyčil se do výše 40 m (což byla výška původního, na tomto místě se nacházejícího pahorku) čestný nádherný Trajánův sloup, na vrcholku se sochou císaře (která byla za papeže Sixta V. v roce 1587 nahrazena sochou Sv. Petra). Sloup měl sloužit hlavně jako císařův hrob. Od vstupu do základny vlevo se skutečně z předsíně vchází do místnosti, v níž byla uložena masivní zlatá urna s popelem Trajánova těla. Od vchodu vpravo začíná mramorové schodiště se 185 schody, které vedlo na vrchol. Podél celého sloupu se vinul 200 m dlouhý vlys, představující dvě Trajá-nova vítězství v bitvách s Dáky v letech 101 - 102 a 105 - 106. Po Trajánově smrti nechal jeho nástupce Hadrián roku 121 vedle sloupu postavit kolosální, památce císaře a jeho manželky Plotiny věnované chrámy del Divo Trajáno a della Diva Plotina.

Rekonstrukce Hadrián zde patrně uskutečnil původní projekt, ale v každém případě vytvořil kom-plex, jehož velkolepost dosvědčil historik Ammianus Marcellinus. Když císař Konstantin II. roku 356 poprvé navštívil Řím a byl ohromen krásou jezdecké sochy Trajánovy, tyčící se uprostřed náměstí, vyslovil přání nechat si udělat také takovou. K tomu bystře poznamenal jej doprovázející perský princ Ormizd: "Předem však, ó pane, přikaž, jestli můžeš, postavit konírnu jako je tato; potom ti klidně nechám udělat koně podobného tomu, kterého zde vidíme, a postavím ho na ni". Chrám Del Divo Trajáno, který se nacházel na místě dnešního kostela di Santa Maria di Lore-to, musel být obrovských rozměrů, s osmi korintskými sloupy vpředu i po obou stranách, vy-sokými přes 20 m, ale bližší údaje o něm nejsou k dispozici.