Řím

Chronologie

Chronologický přehled dějin Říma

Před naším letopočtem: 

753 - mytologické založení Říma 
625 - 600 - Příchod Etrusků do Říma 
578 - 534 (?) - vláda Servia Tullia 
507 (?) - vyhnání Tarquiniovců z Říma, počátek republiky 
496 - Římané poráží Latiny u jezera Regillus 
494 - první secese plebejů, zřízení funkce tribunů lidu 
479 - Vejané porážejí Římany na řece Kremeře 
451 - 450 - decemvirové a vydání Dvanácti desek 
444 - zavedení funkce vojenských titulů s konsulskou pravomocí 
443 - zřízení funkce cenzora 
431 - Aequové poraženi na hoře Algidus 
396 - pád Vejí 
387 - Galové porážejí Římany na řece Allia a dobývají Říma 
378 - vzniká "Serviova" hradba 
343 - 341 - první samnitská válka 
328 - 302 - druhá samnitská válka 
321 - porážka Říma od Samnitů v Caudijské soutěsce 
312 - cenzorem Appius Claudius - Via Appia, Aqua Appia 
298 - 290 - třetí samnitská válka 
295 - Samnité poraženi u Sentina 
280 - 275 - války s Pyrrhem 
264 - 241 - první punská válka 
241 - vítězství v námořní bitvě u Aegatských ostrovů, anexe Sicílie 
238 - anexe Korsiky a Sardinie 
237 - Hamilkar Barkas táhne do Hispánie 
232 - Flaminiův zákon o půdě 
218 - 201 - druhá punská válka 
218 - porážky u Ticinu, na řece Trebii 
217 - další porážka u Trasimenského jezera 
216 - katastrofa u Cannae 
212 - Hanibal před Římem, válka se ale obrací proti němu 
207 - porážka Hasdrubala na Metauru 
202 - vítězství Scipiona u Zamy 
200 - 196 - druhá válka makedonská 
197 - Filippos V. poražen u Kynoskefal 
192 - 189 - válka proti Antiochovi III. 
190 - Antiochos poražen u Magnesie 
183 - umírá Hanibal i Scipio Africanus 
171 - 168 - třetí válka makedonská 
168 - Perseus poražen u Pydny, Řím zabírá Makedonii 
149 - 146 - třetí punská válka 
146 - zničeno Kartágo a Korint 
139 - 132 - povstání otroků na Sicílii 
133 - Scipio Aemilianus získává Numantii 
133 - 129 - pergamské království odkázáno Římu a anektováno jako provincie Asia 
133 - Tiberius Gracchus tribunem lidu 
123 - 122 - Gaius Gracchus tribunem lidu 
121 - porážka Arvernů a Allobrogů v Galii 
112 - 105 - války s Iugurthou 
104 - 100 - druhé povstání otroků na Sicílii 
102 - 101 - Marius poráží Teutony a Timbry 
91 - 87 - sociální válka 
88 - Sulla táhne na Řím 
88 - 84 - první válka s Mithridatem 
81 - druhá válka s Mithridatem 
74 - 63 - třetí válka s Mithridatem 
73 - 71 - Spartakovo povstání 
67 - Pompeius potírá piráty 
66 - 63 - Pompeius velí při tažení proti Mithridatovi, rozšíření říše na východ 
63 - Cicero konzulem, Catilinovo spiknutí 
60 - vzniká první triumvirát 
59 - Caesar poprvé konzulem 
58 - 51 - galské války 
53 - Crassus poražen a zabit v bitvě s Parthy u Carrhae 
49 - 45 - občanská válka 
48 - bitva u Pharsalu, smrt Pompeia 
44 - Caesar doživotním diktátorem. 15.3. je ale zavražděn  
43 - založení druhého triumvirátu, bitva u Mutiny, zavražděn Cicero 
42 - bitva u Filipp, sebevražda Cassia a Bruta 
36 - Octavianus poráží Sexta Pompeia; Marcus Antonius poražen v Parthii  

32 - přísaha Itálie na podporu Octaviana Augusta 
31 - Octavianus s Agrippou porážejí Marca Antonia a Kleopatru u Actia 
30 - smrt Antonia a Kleopatry, anexe Egypta 
27 před n.l. - 14 n.l. - vláda Augusta

27 - zřízení pretoriánské gardy

23 - smrt Marcella

20 - úspěšná Tiberiova výprava do Arménie 
19 - umírá Vergilius; Augustus doživotním konzulem  
16 - 9 - anexe oblastí u Dunaje a Labe

15 - narozen Germanicus

12 - zemřel Lepidus

10 - narozen Claudius 
8 - zemřel Horatius

6 - Tiberiův odchod do ústraní na Rhodos 
6 - 4 (?)- narozen Ježíš 

po našem letopočtu: 
6 - 9 rozsáhlé vzpoury v Panonii a Illyricu 
9 - bitva v Teutoburském lese, Arminius drtí tři legie; narozen Vespasianus  
12 - narozen Caligula

14 - 17 - Germanicova tažení proti Germánii  

14 - 37 - Tiberius

15 - vznik zákona o urážce majestátu; narozen Vitellius  
19 - Germanicova smrt

26 - Tiberiův odchod na Capri 
31 - Seianova smrt

32 - narodil se Otho

37 - zemřel Tiberius, narodil se Nero 
37 - 41 - Caligula

39 - narozen Titus

41 - zavražděn Caligula, narodil se Martialis 
41 - 54 - Claudius 
41 - 46 - připojení Mauretánie, jihovýchodní Anglie a Thrákie

43 - invaze do Británie

48 - galská šlechta má otevřený přístup do senátu

51 - narozen Domitianus 
54 - 68 - Nero 
58 - 63- boje s Parthy o Arménii, Corbulo vítězí

59 - zavražděna Agrippina

61 - povstání Boudiccy v Británii

62 - smrt Afrania Burra

64 - velký požár Říma a následné pronásledování křesťanů 
65 - Pisonovo spiknutí, smrt mj.Seneky. Lucana a Petronia

66 - 68 - Nero v Řecku 
66 - 73 - první židovská válka  

68 - sebevražda Nerona 
68 - 69 - občanská válka - Galba, Otho, Vitellius 
69 - 79 - Vespasianus

70 - dobytí Jeruzaléma

76 - narozen Hadrianus 
79 - 81 - Titus

79 - výbuch Vesuvu 
81 - 96 - Domitianus

86 - narozen Antoninus Pius

88 - Saturninův pokus o uzurpaci  
96 - 98 - Nerva 
98 - 117 - Traianus

101 - 106 - Traianovy dácké války s Decebalem  
106 - anexe Dácie 
113 - 117 - Traianovo tažení na východ, největší rozsah říše 
117 - 138 - Hadrianus

121 - narozen Marcus Aurelius 
122 - začíná se stavět Hadrianův val v Británii 
132 - 135 - druhá židovská válka 
138 - 161 - Antoninus Pius 
161 - 180 - Marcus Aurelius a Lucius Verus (zemřel 169)

161 - narozen Commodus 
162 - 166 - válka s Parthy 
166 - 172, 177 - 180 - války s Markomany a Sarmaty, Římané na našem území

166 - příchod velkého moru

175 - uzurpace Avidia Cassia 
180 - 192 - Commodus 
193 - Pertinax, Didius Iulianus 
193 - 211 - Septimius Severus 
193 - 197 - války s proticísaři (Pescennius Niger a Clodius Albinus) 
208 - 211 - britské války 
211 - 217 - Caracalla 
212 - Constitutio Antoniniana udělující občanství všem svobodným občanům říše; násilná smrt Gety
217 - 218 - Macrinus 
218 - 222 - Elagabalus 
222 - 235 - Severus Alexander 
226 (?) - Peršané svrhli Parthy 
235 - 238 - Maximinus I. Thrax 
238 - začátek více než třicetileté krize impéria 
244 - 249 - Philippus Arabs 
248 - oslavy tisíciletí impéria 
249 - 251 - Traianus Decius 
253 - začíná velká epidemie moru 
253 - 260 - Valerianus a Gallienus, boje s Germány a Peršany

258 - vznik galského císařství pod Postumem

260 - Valerianus zajat Peršany, Gallienus jediným vládcem (zabit 268); vyklizení Agri decumates  
267 - Zenobia samostatnou vládkyní Východu 
268 - Gótové poraženi u Naissu 
269 - Gótové znovu tvrdě poraženi 
270 (?) - Plotinova smrt 
270 - 275 - Aurelianus "Obnovitel světa" 
270 - Římané opouští Dácii 
271 - stavba Aurelianových hradeb; vyklizení Dacie  
272 - Zenobia poražena 
274 - Tetricus, poslední císař separovaného západu, poražen 
276 - 282 - Probus 
277 - 279 - vítězství na Dunaji a Rýně 
284 - 305 - Diocletianus a Maximianus (od 286), vznik dominátu 
293 - vznik tetrarchie (čtyři císaři) 
303 - 311 - velké pronásledování křesťanů 
312 - Konstantin poráží Maxentia u Mulvijského mostu 
312 - 337 - Konstantin augustem 
313 - Edikt milánský

316 - smrt Diocletiana

322 - kolóni zákonně připoutáni k půdě 
325 - nikájský koncil řešící dogmata a ariánství 
337 - 361 - boj Konstantinových synů o moc

350 - Magnentiova uzurpace 
361 - 363 - Julianus Apostata, návrat k pohanství 
364 - 375 - Valentinianus I., na východě Valens 
378 - Valens těžce poražen a zabit Góty u Adrianopole 
378 - 395 - Theodosius I.

392 - křesťnaství jediným povoleným náboženstvím v říši 
395 - říše definitivně rozdělena - na západě vládne Honorius (do 423), na východě Arcadius (do 408) 
395 - 408 - Stilicho velitelem západní armády 
404 - sídlem západořímské říše se stává Ravenna 
406 - velká invaze přes Rýn 
408 - 450 - Theodosius II. císařem východořímské říše 
410 - Řím dobyt Alarichem; ten toho roku také umírá 
418 - Vizigóti se stávají federáty 
425 - 455 - císařem západní části říše Valentinianus III. 
428 - 477 - Geiserich, král Vandalů 
432 - 454 - Aëtius vrchním velitelem na západě 
434 - 453 - Attila vládne Hunům 
439 - Geiserich dobývá Kartágo, zakládá samostatné království 
451 - Katalaunská pole, Attila odražen 
452 - Papež Lev I.zaráží vpád Attily do Itálie 
455 - Geiserich plení Řím 
456 - 472 - vrchním velitelem západu Ricimer, dosazuje císaře 
457 - 474 - Leo I. Císařem východní části říše 
474 - 491 - Zeno císařem východořímské říše 
475 - 476 - poslední císař západu Romulus Augustulus

476 - Romulus Augustulus svržen Odoakerem, Západořímská říše zaniká  
476 - 493 - Odoaker králem Itálie 
481 - 511 - Chlodvík králem Franků 
507 - 711 - vizigótské království na Pyrenejském poloostrově 
527 - 565 - císařem Byzance Justinianus I. Veliký 
528 - 539 - Iustinianova Digesta, soupis římského práva 
533 - vojevůdce Belisarius dobíjí zpět Afriku pro Byzanc 
535 - 553 - Belisarius a Narses bojují proti Ostrogótům a dobývají opět Itálii 
552 - bitva u Taginae 
717 - Arabové odraženi od Konstantinopole 
1204 - 1261 - křižáci okupují Byzanc 
1453 - Konstantinopolis dobyta Turky